Elliott Sharp | Syzygy

Photo by ©Luisa Mizzoni

Photo by ©Luisa Mizzoni